Algemene Verkoopvoorwaarden

Offertes

Alle offertes en levertijden zijn vrijblijvend.

Betaling

Betaling dient te geschieden uiterlijk 30 dagen na faktuurdatum zonder korting. Bij uitstaan van onze vordering gedurende langere tijd dan een maand wordt deze verhoogd met incasso- en andere inningskosten, waaronder begrepen, advokaatskosten, deurwaarderskosten, eventueel incassobureau en verdere kosten van retourwissels, protesten, bankkosten en die kosten van de raadsman, die met de invordering is belast, zomede met een rente van 12% ’s jaars. Bij betaling binnen 30 dagen wordt geen rente in rekening gebracht. Wanneer de rekening ouder zal zijn dan 10 weken, is Leen Verpakkingen gerechtigd het verschuldigde bedrag te verhogen met de rente van 12% ’s jaars, ingaande 8 dagen na faktuurdatum en bovendien met incasso, gerechts- en andere inningskosten, waaronder begrepen de kosten van de raadsman.

Eigendomsvoorbehoud

Zolang volledige betaling van de door ons geleverde goederen niet heeft plaatsgevonden, blijven deze ons eigendom. Bijgevolg indien, met schending van dat eigendomsvoorbehoud de koper een daad van beschikking zou verrichten, zal hij door het feit zelf strafbaar zijn wegens verduistering.

Leveringen

Leveringen geschieden af magazijn, alle goederen reizen voor rekening van de verkoper en geschieden franco huis van koper. Leen Verpakkingen neemt geen enkele aansprakelijkheid op zich voor de gevolgen van vertraagde levering. Alle gevallen van bedrijfsmoeilijkheden in de ruimste zin geven Leen Verpakkingen het recht de opdracht te annuleren of de leveringstijd te verlengen, zonder verplichting tot nalevering en/of schadevergoeding. Leen Verpakkingen is nimmer aansprakelijk voor enige schade aan goederen of personen, voortvloeiende uit het gebruik van haar artikelen. Extra vrachtkosten ontstaan door snel- of expresse-verzending of doordat de koper vraagt te verzenden op een andere wijze dan voor Leen Verpakkingen gebruikelijk is, komen voor rekening van de koper.

Annuleringen

Bij annulatie van een gegeven order zijn wij gerechtigd alle gemaakte kosten in rekening te brengen, benevens provisie reiziger, alles onverminderd het recht op vergoeding wegens winstderving. Tevens hebben wij het recht 10 dagen na uw annulatie de order nog uit te voeren. Annuleren kan alléén schriftelijk en aangetekend gebeuren.

Goederen

Ten aanzien van materiaaldikte, aantallen, kleuren en afmetingen behoudt Leen Verpakkingen zich een speling voor van 10% in materiaaldikte en aantallen. (Bij aantallen beneden de 5.000 stuks 15%) en 5% in afmetingen, zowel naar boven als naar beneden. Geringe afwijkingen in kwaliteit en kleur geven evenmin grond op reklame. De beoordeling dient te geschieden naar een gemiddelde uit de levering en niet naar enkele exemplaren. Alle door Leen Verpakkingen aan afnemers verstrekte adviezen omtrent te gebruiken soort, dikte, kleur, afmetingen en bedrukkingen enz., kunnen nimmer aanleiding geven tot het eisen van enigerlei schadevergoeding.

Stempels en Cliché’s

Blijven ons eigendom, tenzij deze door de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.

Gedeeltelijke levering

Kunnen door ons gefaktureerd worden.

Garantie

Op alle door ons verkochte apparaten geven wij een jaar garantie. Vertegenwoordigers, wederverkopers en agenten van Leen Verpakkingen zijn niet gerechtigd enige garantie te geven of uitspraak te doen.

Reklames

Eventuele reklames worden slechts aangenomen, indien deze uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk zijn kenbaar gemaakt. Na die termijn van 8 dagen behoudt Leen Verpakkingen zich het recht voor reklames niet meer in rekening te nemen.

Draagwijdte verkoopwaarden

Door het geven van een opdracht aan Leen Verpakkingen erkent de opdrachtgever op de hoogte te zijn van en gaat hij akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden.   K.v.K. Amsterdam nr 31023261.  Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd op 22 maart 1977 bij de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam